У Києві презентували репродукцію Королівського Євангелія 1401 року, а для українців Греції везуть чудотворну святиню з Криму

49

Презентація відбулася в Музеї книги і друкарства України. Як відомо Королівське Євангеліє написане на 176 аркушах, прикрашене мініатюрами, заставками та ініціалами, є визначною пам’яткою українського письменства. В 1401 році переписане у Королево (тепер селище) на Закарпатті. Наразі сьогодні  воно зберігається в Закарпатському краєзнавчому музеї (м. Ужгород).

Особливістю факсимільного видання є те, що воно повністю відтворює цінне видання минулих років зі збереженням усіх його особливостей: формату, сорту, кольору паперу і обкладинки.
Одночасно з цією акцією розпочалась і інша подія релігійного напрямку – українцям у Греції привезуть чудотворну святиню з Криму.

Це мощі святого Луки Кримського, чудотворця, лікаря та архієпископа сімферопольського, привезуть їх до міста Патри на 10 днів.

Серія скульптур «Дерево Життя»

Художня лялька

Дерев’яна ROOT сумка “Горизонт”

Читати за темою: У Києві презентували репродукцію Королівського Євангелія 1401 року, а для українців Греції везуть чудотворну святиню з Криму 

З Сімферополя буде перевезено фрагменти мощів святителя Луки-лікаря, чий образ знаходиться в патринському святому Благовіщенському соборі. Про це повідомив блаженніший єпископ патрський  Хрісостомос під час Божественної проповіді в церкві Благовіщення. Прийом мощів  Святого Луки сімферопольського очікується о 6 годині вечора, в суботу, 2 квітня, перед новою церквою Святого Андрія, покровителя Патри. Перенесення мощів з України до Патр відбудеться через аеропорт Араксос. Зазначимо, святий Лука Кримський канонізований Церквою 1995 року.

Ïðåçåíòàöèÿ ôàêñèìèëüíîãî èçäàíèÿ Êîðîëåâñêîãî Åâàíãåëèÿ 1401 ãîäà â Ìóçåå êíèãè è êíèãîïå÷àòàíèÿ Óêðàèíû, â Êèåâå, 29 ìàðòà 2016 ã.  ýòîò äåíü â Êèåâå ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ ôàêñèìèëüíîãî èçäàíèÿ Êîðîëåâñêîãî Åâàíãåëèÿ 1401 ãîäà - îäíîãî èç äðåâíåéøèõ ðóêîïèñíûõ ïàìÿòíèêîâ êíèæíîãî èñêóññòâà Çàêàðïàòüÿ. Ôîòî Íóæíåíêî Ñåðãåé / ÓÍÈÀÍ

Вам також може сподобатися

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.